محتویات سبد خرید : ۰ مورد   |   ورود به سیستم   |   عضویت   |   صفحه اصلی   |   دوشنبه ، ۱۳ مهر ۱۳۹۴
تعرفه تبلیغات در سایت | English Version
  صفحه اصلی      فروشگاههای رفاه      م‍و‌اد ‌غ‍ذ‌ای‍ی و ‌آش‍‍ام‍ی‍دن‍ی      م‍و‌اد پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‍ی      م‍‍ا‌ه‍ی
  ‌اس‍ت‍ی‍ک (۵)
  ب‍ل‍درچ‍ی‍ن (۴)
  پ‍ی‍ت‍ز‌ا (۳۵)
  ت‍خ‍م م‍ر‌غ‌ / ت‍خ‍م (۱۸)
  چ‍رب‍ی (۲)
  دل وج‍گ‍ر/س‍ی‍ر‌اب ش‍ی‍رد‌ان /ک‍ل‍ه وپ‍‍اچ‍ه /زب‍‍ان (۸)
  س‍وس‍ی‍س (۶۳)
  س‍وی‍‍ا (۸)
  ش‍ی‍رم‍‍ا‌ه‍ی (۴)
  ف‍لاف‍ل (۵)
  ق‍‍ارچ (۶)
  ق‍ل‍م (۲)
  ک‍‍ال‍ب‍‍اس (۱۲۲)
  ک‍ب‍‍اب (۷)
  ک‍ب‍‍اب ل‍ق‍م‍ه (۱۲)
  ک‍ت‍ل‍ت (۳)
  ک‍ر‌اک‍ت (۱)
  ک‍ل‍ه وپ‍‍اچ‍ه (۴)
  ک‍وف‍ت‍ه (۴)
  ک‍وک‍ت‍ل (۱۸)
  گ‍وش‍ت (۲۷۲)
  م‍‍ا‌ه‍ی (۱۶۶)
  م‍ر‌غ‌ (۳۳۲)
  م‍‍غ‍ز (۲)
  م‍ی‍گ‍و (۴۴)
  ‌ه‍‍ات د‌اگ (۶)
  ‌ه‍م‍ب‍رگ‍ر (۵۲)
‌ادوی‍ه وچ‍‍اش‍ن‍ی (رب ،‌ع‍ص‍‍اره ،ت‍رش‍ی ،‌آب‍ل‍ی‍م‍و،س‍ب‍زی‍‍ه‍‍ا‌ی خ‍ش‍ک و...) (۱,۰۸۲)
ب‍رن‍ج و ح‍ب‍وب‍‍ات (۵۵۰)
چ‍‍ا‌ی و ق‍‍ه‍وه (ن‍س‍ک‍‍اف‍ه ) (۴۹۲)
خ‍ش‍ک‍ب‍‍ارو‌آج‍ی‍ل (۵۴۸)
رو‌غ‍ن‍‍ه‍‍ا‌ی خ‍ور‌اک‍ی (۲۷۱)
ش‍رب‍ت و ن‍وش‍ی‍دن‍ی‍‍ه‍‍ا (۴۵۴)
‌ع‍رق‍ی‍‍ات و گ‍ی‍‍ا‌ه‍‍ان د‌اروئ‍ی (۹۷)
‌ع‍س‍ل و م‍رب‍‍اج‍‍ات (۴۵۳)
‌غ‍لات و م‍‍اک‍‍ارون‍ی ‌ه‍‍ا (۴۷۲)
ق‍ن‍د و ش‍ک‍ر (۵۰)
ک‍م‍پ‍وت و ک‍ن‍س‍رو (۴۴۱)
ل‍ب‍ن‍ی‍‍ات (۳۴۵)
م‍ت‍ف‍رق‍ه (س‍‍ای‍ر ‌اق‍لام م‍رت‍ب‍ط ب‍‍اب‍خ‍ش ‌غ‍ذ‌ای‍ی و ‌آش‍‍ام‍ی‍دن‍ی ) (۱۳۲)
م‍و‌اد پ‍روت‍ئ‍ی‍ن‍ی (۱,۲۰۵)
ن‍‍ان و ش‍ی‍ری‍ن‍ی و ت‍ن‍ق‍لات (ب‍ی‍س‍ک‍وی‍ت ،ش‍ک‍لات ،‌آد‌ام‍س ،‌آب‍ن‍ب‍‍ات ...) (۲,۲۲۱)
لطفا استان خود را انتخاب نمایید
در صورت نیاز ، فروشگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایید
راهنمای خرید اینترنتی
 لطفا جهت خرید اینترنتی کالاهای رفاه، ابتدا استان و فروشگاه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
 هموطنان عزیز می توانند جهت خرید اینترنتی از بن رفاه نیز استفاده نمایند.
مشاهده : مرتب سازی : الفبایی  | تعداد بازدید | قیمت
تعداد موارد هر صفحه :  بعدى ۷ ۶ ۵ ۴ ۳۲ ۱ قبلى صفحه اول
   نمایش :   گالری لیست
 فیله ماهی آلاسکا پولاک
مارک یاناس
توضيحات این ماهی از لحاظ طعم و استخوان بندی مانند ماهی قزل آلا می باشد.
 فیله ماهی ازون برون
مارک یاناس
توضيحات بصورت کبابی برش خورده: آماده طبخ و بسیار لذیذ می باشد.
 ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی ‌اس‍ت‍ی‍ک ش‍ی‍ر۷۰۰گ م‍ن‍ج‍م‍د ـ خ‍ل‍ی‍ج
مارک شیلات خلیج فارس نوین
توضيحات ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی ‌اس‍ت‍ی‍ک ش‍ی‍ر۷۰۰گرمی م‍ن‍ج‍م‍د ـ خ‍ل‍ی‍ج
 ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی ‌اس‍ت‍ی‍ک ک‍وس‍ه ۷۰۰گ م‍ن‍ج‍م‍د ـ خ‍ل‍ی‍ج
مارک شیلات خلیج فارس نوین
توضيحات ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی ‌اس‍ت‍ی‍ک ک‍وس‍ه ۷۰۰گ م‍ن‍ج‍م‍د ـ خ‍ل‍ی‍ج
 ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی ‌اس‍ت‍ی‍ک و‌ار‌ه‍و ۷۵۰ گرم
مارک شیلات خلیج فارس نوین
توضيحات ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی ‌اس‍ت‍ی‍ک و‌ار‌ه‍و ۷۵۰ گرم
 ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی ‌اس‍ت‍ی‍ک ‌ه‍وک‍ی ب‍ی پ‍وس‍ت ۷۵۰گ - خ‍ل‍ی‍ج
مارک شیلات خلیج فارس نوین
توضيحات ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی ‌اس‍ت‍ی‍ک ‌ه‍وک‍ی ب‍ی پ‍وس‍ت ۷۵۰گرم - خ‍ل‍ی‍ج
 ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی ب‍چ‍ه ش‍ی‍ر۷۵۰گ ـ خ‍ل‍ی‍ج
مارک شیلات خلیج فارس نوین
توضيحات ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی ب‍چ‍ه ش‍ی‍ر۷۵۰گرمی ـ خ‍ل‍ی‍ج
 فیله ماهی حسون
مارک یاناس
توضيحات دارای استخوان های ریز بوده و مزه خوبی را داراست .
 ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی ح‍س‍ون ۷۰۰گ م‍ن‍ج‍م‍د ـ خ‍ل‍ی‍ج
مارک شیلات خلیج فارس نوین
توضيحات ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی ح‍س‍ون ۷۰۰گرمی م‍ن‍ج‍م‍د ـ خ‍ل‍ی‍ج
 ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی ح‍س‍ون ۷۵۰گ ـ خ‍ل‍ی‍ج
مارک شیلات خلیج فارس نوین
توضيحات ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی ح‍س‍ون ۷۵۰گرمی ـ خ‍ل‍ی‍ج
 فیله ماهی حلوا سیاه
مارک یاناس
توضيحات دارای گوشت سفید و از نظر استخوانی فقط ستون فقرات با استخوان های درشت را داراست که به راحتی از گوشت آن جدا می شود.
 ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی ح‍ل‍و‌اس‍ی‍‍اه ج‍ن‍وب ۷۵۰گ ـ خ‍ل‍ی‍ج
مارک شیلات خلیج فارس نوین
توضيحات ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی ح‍ل‍و‌اس‍ی‍‍اه ج‍ن‍وب ۷۵۰گرمی ـ خ‍ل‍ی‍ج
 فیله ماهی رد کاد
مارک پارس صدف
توضيحات فیله ماهی ردکاد صید دریای آزاد
 فیله ماهی سالمون
مارک یاناس
توضيحات کاملا بدون استخوان و با کیفیت عالی می باشد. سر شار از امگا ۳.
 ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی س‍‍ال‍م‍ون م‍م‍ت‍‍ازن‍روژ ۶۵۰گ ـ خ‍ل‍ی‍ج ن‍وی‍ن
مارک شیلات خلیج فارس نوین
توضيحات ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی س‍‍ال‍م‍ون م‍م‍ت‍‍ازن‍روژ ۶۵۰گرمی ـ خ‍ل‍ی‍ج ن‍وی‍ن
 ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی س‍رخ‍و ( گوازیم) ۷۵۰گرم ـ خ‍ل‍ی‍ج
مارک شیلات خلیج فارس نوین
توضيحات ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی س‍رخ‍و ( گوازیم) ۷۵۰گرم
 ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی س‍رخ‍و۷۰۰گ م‍ن‍ج‍م‍د
مارک شکیلان کیش
توضيحات گ‍وش‍ت ف‍ی‍ل‍ه ش‍ده م‍ن‍ج‍م‍دم‍‍ا‌ه‍ی س‍رخ‍و۷۰۰گ - ش‍ک‍ی‍لان ک‍ی‍ش
 فیله ماهی سفید پرورشی
مارک یاناس
توضيحات این ماهی کم استخوان بوده و به صورت فیله شده عرضه می گردد.
 فیله ماهی سنگسر
مارک یاناس
توضيحات دارای گوشت لطیف و از نظر استخوانی، فقط ستون فقرات را داراست .
 ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی س‍ن‍گ‍س‍ر ۷۰۰گ م‍ن‍ج‍م‍د ـ خ‍ل‍ی‍ج
مارک شیلات خلیج فارس نوین
توضيحات ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی س‍ن‍گ‍س‍ر ۷۰۰گرمی م‍ن‍ج‍م‍د ـ خ‍ل‍ی‍ج
 ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی س‍ن‍گ‍س‍ر۷۰۰گ م‍ن‍ج‍م‍د
مارک شکیلان کیش
توضيحات گ‍وش‍ت ف‍ی‍ل‍ه ش‍ده م‍ن‍ج‍م‍دم‍‍ا‌ه‍ی س‍ن‍گ‍س‍ر۷۰۰گ - ش‍ک‍ی‍لان ک‍ی‍ش
 ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی س‍ن‍گ‍س‍ر۷۵۰گ ـ خ‍ل‍ی‍ج
مارک شیلات خلیج فارس نوین
توضيحات ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی س‍ن‍گ‍س‍ر۷۵۰گرمی ـ خ‍ل‍ی‍ج
 فیله ماهی سوخاری
مارک سلوا
توضيحات تهیه شده از مرغوب ترین ماهی های خلیج نیلگون همیشه فارس همراه با پوششی از پودر سوخاری، ادویه مخصوص سلوا و نمک. غنی شده با فیبر خوراکی که کاملا پخته و آماده مصرف می باشد.
 ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی ش‍ب‍ه ش‍وری‍ده م‍ن‍ج‍م‍د۷۰۰گ
مارک ش‍ک‍ی‍لان
توضيحات گ‍وش‍ت ف‍ی‍ل‍ه ش‍ده م‍ن‍ج‍م‍دم‍‍ا‌ه‍ی ش‍ب‍ه ش‍وری‍ده ۷۰۰گ - ش‍ک‍ی‍لان
 ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی ش‍‍ع‍ر‌ی ۷۵۰گ ـ خ‍ل‍ی‍ج
مارک شیلات خلیج فارس نوین
توضيحات ف‍ی‍ل‍ه م‍‍ا‌ه‍ی ش‍‍ع‍ر‌ی ۷۵۰گرمی ـ خ‍ل‍ی‍ج
   نمایش :   گالری لیست
تعداد موارد هر صفحه :  بعدى ۷ ۶ ۵ ۴ ۳۲ ۱ قبلى صفحه اول
۶ک ۱۰۰۰دورWFU_612WT
مارک : پ‍‍اک‍ش‍وم‍‍ا
قيمت : ۱۴,۹۸۰,۰۰۰ ریال
ف‍‍ازم‍ت‍رج‍ن‍ر‌ال
مارک : -------------------
قيمت : ۳۰,۰۰۰ ریال
ق‍‍اب م‍ت‍وس‍ط ‌ال‍ن‍‍اق‍رم‍زپ‍‍ای‍ه SOGA Z41952W08Z
مارک : SOGA
قيمت : ۱۹۵,۳۶۰ ریال
تا ۲۰درصد ، تخفیف استانی
ن‍م‍ک‍د‌ان ب‍ی‍ض‍ی طرح‍د‌ارج ۲‌ع‌
مارک : زیباسازان
قيمت : ۲۷,۱۸۳ ریال
آخرین کالاهای مشاهده شده :
هیچ موردی وجود ندارد.
صفحه اصلی | مدیران | تماس با ما